Problematika šikanování učitelů

Jak se bránit ?


1. Nic nepřehlížet, nečekat, že se to samo vyřeší.

2. Upozornit na šikanu agresora, např. slovy dotklo se mně to.

3. Znát zákoník práce a pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení ( vydaný MŠMT pod č.j. 1 269/2001-26 ).

4. Obraťit se na nadřízeného.

5. Spojit se s kolegy.

6. Stanovit si cíle a nazákladě nich zvážit strategie.

7. Hledat oporu v odborové organizaci pracuje-li ve škole.

8. Obráťit se na policii, soud.

9. Prohra bývá někdy začátkem úspěchu.

Oběti mobbingu a bossingu se mohou opřít o ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod, trestní zákon, občanský zákoník a zákoník práce.


Trestní zákon


§ 196 a 197a Násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a vyhrožování
§ 198 a 198a Hanobení národa, etnické skupiny, rasy, přesvědčení a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
§ 206 Pomluva
§ 207 Neposkytnutí pomoci
§ 208 Poškozování lidských práv
§ 235 Vydírání
§ 237 Útisk

Občanský zákoník


§ 11 Ochrana osobnosti

Zákoník práce


§ 1, odstavce 3 a 4 o rovném zacházení a zákazu diskriminace, § 7, odstavce 2 až 6 o výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovně právního vztahu, § 18 – 251 právo na informace, zakládání odborů, uzavírání kolektivních smluv, vytváření tzv. rad zaměstnanců, atd., § 27 – 71 vznik změny a skončení pracovního poměru.

Jste-li obětí mobbingu nebo bossingu, tzn. máte-li vy osobně tento pocit, máte možnost požádat o radu či pomoc Občanské sdružení Práce a Vztahy. Můžete tak učinit telefonicky na telefoním čísle 222 728 908 a 602 349 848 či písemně poštou na adresu Krkonošká 16, 120 00 Praha 2.
(c) 2009